Osobné údaje a ich ochrana

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
Súhlasom so spracovaním osobných údajov - zaškrtnutím vyznačeného políčka pri spracovaní objednávky, zákazník udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchod Nábytok Mudrák s.r.o. na účel spracovania objednávky. Spracovaním objednávky sa rozumie jej založenie, objednanie, doprava a prípadné reklamačné riešenie.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
Súhlasom so spracovaním osobných údajov - zaškrtnutím vyznačeného políčka pri spracovaní objednávky, zákazník udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchod Nábytok Mudrák s.r.o. na účel spracovania objednávky. Spracovaním objednávky sa rozumie jej založenie, objednanie, doprava a prípadné reklamačné riešenie.

3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zmazať poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil - Zmena osobných údajov. 

4.Zrušiť svoju registráciu je možné požiadaním na e-mail e.nabytokmudrak@gmail.com

5. Zrušiť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov je možné požiadaním na e-mail e.nabytokmudrak@gmail.com

6. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

7. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v obchodných a reklamačných podmienkach.

9. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

10. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas v súlade s obchodnými a reklamačnými podmienkami na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

11. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 • a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v obchodných a reklamačných podmienkach,
 • b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar alebo je poverená pre účely reklamácie tovaru tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 • c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 • d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 • e) že požadované osobné údaje kupujúci poskytuje pre účely vybavenia jeho objednávky, doručenia alebo prípadnej reklamácie.
12. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zneniu Zákona o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

13. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • b) účel spracúvania osobných údajov,
 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov
 • g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.