Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.nabytokmudrak.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť NÁBYTOK MUDRÁK, s.r.o., so sídlom Svätotrojičné nám. 6/6,Krupina, Slovenská republika, IČO: 46529276, DIČ: 2023422588, IČ DPH SR: SK2023422588, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č 21542/S (ďalej len Predávajúci) a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho, a to www.nabytokmudrak.sk

Údaje Predávajúceho:

Spoločnosť NÁBYTOK MUDRÁK, s.r.o.
so sídlom Svätotrojičné nám. 6/6, Krupina 963 01, Slovenská republika
IČO: 46529276

DIČ: 2023422588
IČ DPH SK: SK 2023422588, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
v odd. Sro, vo vložke č 21542/S

Kontaktné údaje:
Tel: +421 904 743 934

e-mail:  e.nabytokmudtak@gmail.com

Poštová adresa: 
Nábytok Mudrák s.r.o.

Svätotrojičné nám. 6/6

963 01 Krupina
Slovenská republika

Bankové údaje:
číslo účtu: SK23 0200 0000 0039 6444 7054

 

Pracovná doba: 
pracovné dni
Po.-Pia.: Od 8.00 hod do 17.00 hod.

1.2. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.nabytokmudrak.sk tovar alebo službu a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón, fax a pod..

1.3. Kupujúci-spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon podnikania.

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasís tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú na internetovej stránke elektronického obchodu  www.nabytokmudrak.sk , ktorý prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorých Predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetových stránkach  www.nabytokmudrak.sk  Kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

1.5. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.6. Predmetom kúpy na základe kúpnych zmlúv je tovar, uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho (ktorým sa uzatvára kúpna zmluva), a to tie produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti NÁBYTOK MUDRÁK s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky  www.nabytokmudrak.sk . Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho Kupujúceho na základe osobitných požiadaviek a osobitnej špecifikácie danej Kupujúcim, a za ktoré bola Predávajúcim vyžiadaná finančná záloha vo forme zálohovej faktúry (najmä tovar dodávaný na zákazku, tzv na mieru). Dostupnosť konkrétneho tovaru pre Kupujúceho bude potvrdená pri overení objednávky (telefonicky, poštou či e-mailovú správou) a až po potvrdení sa jedná o záväznú akceptáciu objednávky Predávajúcim.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Objednávku je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu poštou, e-mailovou správou alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho  www.nabytokmudrak.sk . Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie jej správnosti a úplnosti. Lehota, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny, prezentovaného na stránke Predávajúceho, je 24 hodín od odoslania akceptácie o prijatí objednávky Kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim (ďalej len"objednávka").

2.2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, a to: meno a priezvisko Kupujúceho, kontaktná osoba, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO a DIČ, objednávací kód a názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

2.3. Záväzným akceptovaním objednávky Predávajúcim je telefonické, poštou alebo e-mailovú správou odoslané potvrdenie Kupujúcemu o akceptovaní objednávky, a to po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti, termínu dodania tovaru a zaplatenie zálohovej platby v zmysle bodu 2.5. týchto všeobecných obchodných podmienok. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.4. Záväzné akceptovanie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje. Záväzné akceptovanie objednávky predávajúcim sa považuje za doručené, ak sa kupujúci s ním mohol oboznámiť.

2.5. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, vyžiadať od Kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci berie na vedomie, že tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, za ktorý bola poskytnutá záloha, patrí do okruhu vecí podľa § 12 ods 5 písm. c) zákona č108/2000 Z.z. Slovenských republiky o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a teda Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy.

2.6. Kupujúci je oprávnený zrušiť (stornovať) objednávku, a to iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky Predávajúcim Kupujúcemu a v prípade, že tovar ešte nebo lPredávajúcim expedovaný Kupujúcemu. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (faxom, e-mailovú správou alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailovou správou alebo poštou).

2.7. Predávajúci je oprávnený neakceptovať objednávku Kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O neakceptovan íobjednávky Predávajúci informuje Kupujúceho telefonicky, poštou alebo e-mailovou správou.

2.8. V prípade neakceptovania objednávky Kupujúceho Predávajúcim, ak Kupujúci už vopred zaplatil za neakceptovanú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu vo forme zálohy, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od neakceptovania objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Práva a povinnosti Predávajúceho

3.1.1. Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávkyKupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie, ochranu a zabezpečiť,aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy. Ďalej je Predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetkydoklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

3.1.2. Predávajúci má právo nariadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

3.2. Práva a povinnosti Kupujúceho

3.2.1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru a nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.2.2. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

 

4. Dodacie podmienky

4.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho, umiestnených na internetových stránkach  www.nabytokmudrak.sk .

4.2. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

4.3. V prípade, že Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať od odovzdávajúceho tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, alebo Kupujúci tento tovar ani napriek predchádzajúcej výzve v lehote 30 dní neprevezme, je Kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške Kupujúcim zaplatenej zálohy za tento tovar a odovzdávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak Predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpi, je oprávnený započítať svoju pohľadávku zo zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie zaplateného preddavku za tento tovar zhotovený podľa jeho špecifických požiadaviek. Odstúpenie Predávajúceho od kúpnej zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Kupujúcemu.

4.4. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou ( faxom, e-mailovú správou alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak Kupujúci nesúhlasí s touto náhradnou (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (faxom, e-mailovú správou alebo poštou) informuje predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.6. Tovar doručí Predávajúci Kupujúcemu pred prvé uzamykateľné dvere. Ku každému tovaru patrí daňový doklad (faktúra), dodací, záručný list, návod na ošetrovanie a údržbu výrobku. Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu zasielať faktúru, záručný list, návod na ošetrovanie a údržbu výrobku aj elektronickou formou, prostredníctvom e-mailovej správy.

4.7. V prípade, že Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim,Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho namieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté a náhradu škody uhradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

4.9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, najmä tovar ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný Kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, Predávajúci odporúča Kupujúcemu k reklamácii priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a zaslať e-mailom alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu.

4.10. Doba dodania na všetok tovar je najviac 30 dní, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak.

 

5. Kúpna cena

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vo výške podľa záväznej akceptácie objednávky Predávajúcim (ďalej len kúpna cena) a náklady na doručenie tovaru, a to formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim.

5.2. V prípade, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru, ak sa Kupujúci a Predávajúci v kúpnej zmluve nedohodli inak. V prípade, že Kupujúci nezaplatí za tovar Predávajúcemu kúpnucenu dohodnutú v kúpnej zmluve, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a Kupujúci je oprávnený požadovať vrátenie kúpnej ceny alebo jej častilen v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.3. Náklady spojené s montážou a vynášakou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a Predávajúci tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnúť, ak sa Kupujúci a Predávajúci v kúpnej zmluve nedohodli inak.

5.4. Ceny v internetovom obchode sú uvedené v EUR vrátane DPH. Ceny tovaru sú uvádzané bez poplatkov zadopravu. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnenej ceny tovaru trvá do vypredania zásob tohto tovaru alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene tohto tovaru.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

 

6. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamačný poriadok

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len"reklamácie") bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

6.2. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť ao vykonávaní záručných opráv v súlade s ust § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

6.3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach  www.nabytokmudrak.sk . Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný prevšetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SRč 40/1964 Zb., Zákona SR č 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona o ochrane spotrebiteľa.

6.4. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho reklamáciu len na tovar vykazujúci vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

6.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

6.6. Predávajúci zodpovedá zavady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. U použitého tovaru nezodpovedá zavady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých Kupujúceho pred uzavretím zmluvy informoval. Predávajúci nezodpovedá za vady:
- Ktoré boli spôsobené neodbornou montážou.
- O ktorých Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel.
- Pre ktoré bola dojednaná nižšia kúpna cena tovaru (alebo zľava z kúpnej ceny tovaru).
- Ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku nie - bežného opotrebenia tovaru jeho úmyselným alebo neúmyselným, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných   ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti.
- Ktoré, boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčasti.

6.7. Práva zo zodpovednost za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.8. Z hľadiska životnosti tovaru je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrovanie.

6.9. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie Kupujúcim až do doby, kedy bol po skončení opravy Kupujúci povinný tovar prevziať. Pokiaľ ide o použitý tovar, záručná doba je 12 mesiacov. Ak Kupujúcim nie je spotrebiteľ, Predávajúci poskytuje natovar záručnú dobu 3 mesiace odo dňa jeho prevzatia.

6.10 Ak tovar vykazuje vady, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to písomne poštou alebo e-mailovou správou, resp. na stránke obchodu prostredníctvom reklamačného formulára. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po ich zistení. Počas záručnej doby má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva, poverenému zástupcovi Predávajúceho spolu so záručným listom alebo dokladom o zaplatení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení alebo údaje zo záručného listu z ktorých je zrejmý dátum zakúpenia tovaru, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť foto dokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho. Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty:

e-mail:
e.nabytokmudrak@gmail.com

Poštová adresa:
NÁBYTOK MUDRÁK, s.r.o.
Reklamačné oddelenie
Svätotrojičné nám. 6/6
96301 Krupina
Slovenská republika

Prevádzky Kupujúceho zverejnené na adrese  www.nabytokmudrak.sk 

 

6.11. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

6.12. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť foto dokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci, alebo určená osoba, má právo posúdiť chyby aj na základe foto dokumentácie.

6.13. Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil naadresu určenú Predávajúcim. V prípade doručovania tovaru na určené miesto Kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča Kupujúcemu odosielanú zásielku reklamovaného tovaru poistiť na hodnotu jeho kúpnej ceny.

6.14. Predávajúci, alebo Predávajúcim určená osoba, vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6.15. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv podľa bodu 6.21. týchto všeobecných obchodných podmienok v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.16. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
- Uplynutím záručnej doby tovaru.
- Nepredložením dokladov o zaplatení, alebo záručného listu.
- Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
- Neodbornou montážou tovaru.
- Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim.
- Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, v ktorom sa má tovar užívať.
- Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
- Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
- Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
- Neodborným zásahom, poškodením pri doprave nevykonávanej Predávajúcim, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
- Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

6.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
- Výmenou tovaru.
- Vrátením kúpnej ceny.
- Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
- Písomnú výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia.
- Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6.18. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou.

6.19. V prípade výmeny časti tovaru za nový diel vystaví Predávajúci Kupujúcemu doklad, na ktorom budeu vedený vymenený diel a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru, aleiba na nový tovar.

6.20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
b) Predávajúci chybný tovar vymení.

6.21. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo
b) výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
c) ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.

6.22. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej rovnakej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší početrôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

6.23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru

7.1. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust § 10 zákona SR č 108/2000 Zz o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).

7.2. Predávajúci je oprávnený  odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.

7.3. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní, od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám Kupujúci aj v tom prípade, ak tovar plne odpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný. Kupujúci je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu Predávajúceho, avšak nie na dobierku. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu obchodných podmienok nemá Kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v kamennom predajnom mieste - predajni spoločnosti NÁBYTOK MUDRÁK, s.r.o.. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailovú správou, alebo poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
Formulár pre odstúpenie zmluvy uzatvorenej elektronickou formou (prostredníctvom e-shopu): http://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky a faktúry, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo účtu alebo poštovú adresu). Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa odporúčania v originálnom obale. Tu vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom alebo šekom na adresu Kupujúceho.

7.5. Kupujúci je oprávnený po prevzatí tovaru odskúšať ho podobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar bežne používať. V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý alebo neodborne vyskladaný, neodborne zmontovaný a je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom alebo na poštovú adresu Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený ponížiť vrátenú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety v súlade s ust § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR o hodnotu opotrebenia tovaru, alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s vrátením tovaru, okrem prípadu uvedeného v bode 7.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, ak Kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o nákladoch, ktoré vynaložil v súvislosti s vrátením tovaru.

7.6. Ak Predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho - spotrebiteľa a do 15 dní mu vráti zaplatenú kúpnu cenu, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú na náhradné plnenie. Ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú na náhradné plnenie, Predávajúci je povinný uhradiť všetky preukázané náklady, ktoré Kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

7.7. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné, pričom Predávajúci má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

7.8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
- Poskytovanie služieb, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho predu plynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 7.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.
- Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
- Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného špeciálne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
- Predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré Kupujúci rozbalil.
- Predaj novín, časopisov a periodickej tlače.
- Lotérie a iné podobné hry.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Súhlasom so spracovaním osobných údajov - zaškrtnutím vyznačeného políčka pri spracovaní objednávky, zákazník prejavuje súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchod Nábytok Mudrák s.r.o. na účel spracovania objednávky. Spracovaním objednávky sa rozumie jej založenie, objednanie, doprava a prípadné reklamačné riešenie. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že Kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2. Kupujúci prehlasuje, že súhlasí, aby Predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 8.1. týchto všeobecných obchodných podmienok, a ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával je v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. Bezpečného prístavu), a to len na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a preúčely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas nadobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

8.3. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti Kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Osobné údaje poskytnuté za účelom nákupu na splátky spracováva splátková spoločnosť a nie Predávajúci